ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

ثبت‌نام دوره سواد رسانه ای (تیر 1403)
ثبت‌نام دوره روشهای گزارش نویسی (تیر1403) 
ثبت‌نام دوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی (تیر1403) 
پیوندها:
آموزش ضمن خدمت کارکنان
اداره امور کارکنان و آموزش