فرایندهای ارائه خدمات

1- صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگان

 • 1- دریافت تقاضای بازنشستگی از متقاضیان و واحدهای مربوطه

 • 2- صدور ابلاغ بازنشستگی

 • 3- بررسی پرونده متقاضیان و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ارسال به سازمان بازنشستگی

 • 4- محاسبه حقوق و تکمیل فرم‌های مربوط و تعیین سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی

 • 5- ارسال مدارک به سازمان بازنشستگی و دریافت حکم تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی

 • 6- ارسال اجازه پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی متقاضی به مدیریت مالی

پیوندها:
اداره امور بازنشستگان

2-  صدور ابلاغ و برقراری حقوق از کار افتادگان

 • 1- دریافت درخواست از کار افتادگی متقاضیان

 • 2- ارسال درخواست به‌همراه پرونده پزشکی شخص به کمیسیون پزشکی جهت تایید

 • 3- ارسال پرونده استخدامی شخص به معاونت ریاست جمهوری جهت تعیین تاریخ از کار افتادگی و مدت سنوات ارفاقی تعلق گرفته

 • 4- صدور ابلاغ از کار افتادگی

 • 5- بررسی پرونده متقاضیان و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ارسال به سازمان بازنشستگی

 • 6- محاسبه حقوق و سنوات خدمت از کار افتادگی متقاضی

 • 7- ارسال مدارک مربوط به سازمان بازنشستگی و دریافت حکم تاییدیه برقراری حقوق از کار افتادگی

 • 8- ارسال اجازه پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی متقاضی به مدیریت مالی

3- برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی شاغلین و بازنشستگان متوفی

 • 1- دریافت مدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق وظیفه از وراث قانونی شخص متوفی

 • 2- بررسی پرونده متوفی و محاسبه حقوق وظیفه وراث

 • 3- ارسال مدارک مربوطه به سازمان بازنشستگی و دریافت حکم تاییدیه برقراری حقوق وظیفه وراث

4-  استرداد کسور بازنشستگی (در نتیجه صدور حکم اخراج، استعفا و بازخرید)

 • 1- دریافت تقاضا از شخص متقاضی

 • 2- بررسی پرونده متقاضی و انجام مکاتبات لازم با سازمان‌های مربوطه

 • 3- استرداد کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی به حساب متقاضی

5-  انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بیمه

 • 1- دریافت مکاتبات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق‌های بیمه و یا درخواست شخصی شاغلین و کارمندان و اعضای هیات‌علمی سابق دانشگاه

 • 2- بررسی پرونده پرسنلی شخص و انجام مکاتبات مربوط به دریافت ریز فهرست کسور بازنشستگی

 • 3- تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال به‌همراه سایر مدارک به صندوق بیمه متولی انتقال کسور

 • 4- انتقال کسور بازنشستگی متقاضی از صندوق بازنشستگی قبلی به صندوق بازنشستگی دیگر

6-  تغییر صندوق بیمه‌ای

 • 1- دریافت تقاضای تغییر صندوق بیمه

 • 2- بررسی پرونده شخص متقاضی و مکاتبه با صندوق‌های بیمه جهت اعلام سابقه پرداخت بیمه شخص

 • 3- تکمیل مدارک و انجام محاسبات مربوطه و ارسال پرونده متقاضی به صندوق بیمه جهت اعلام تاریخ تغییر صندوق

 • 4- صدور حکم کارگزینی تغییر صندوق بیمه و ارسال مدارک نهایی به صندوق بیمه جهت تغییر صندوق

7-  محاسبه بدهی خدمات غیر رسمی شاغلین

 • 1- بررسی پرونده استخدامی و سوابق غیر رسمی شاغلین (سربازی، قراردادی، خرید خدمت، پیمانی و...) از جهت پرداخت کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی

 • 2- محاسبه و تعیین بدهی‌های خدمات غیر رسمی و اعلام به مدیریت مالی جهت کسر از حقوق

8-  ارائه فهرست اسامی کارمندان و اعضای هیات‌علمی حائز شرایط بازنشستگی

 • 1- بررسی پرونده استخدامی از جهت سابقه خدمت بازنشستگی

 • 2- انجام مکاتبات لازم با سایر سازمان‌ها در خصوص استعلام سابقه خدمت کارکنان

 • 3- جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی سوابق بیمه‌ای کارکنان به‌منظور احتساب سنوات قابل قبول بازنشستگی

 • 4- ارائه فهرست افراد واجد شرایط بازنشستگی به اقتضای قوانین و مقررات موجود

9-  اصلاح و اعمال تغییرات در حقوق بازنشستگان

 • 1- دریافت بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات مصوب که منجربه ایجاد تغییرات در حقوق بازنشستگان می‌شود.

 • 2- انجام محاسبات مربوط به ایجاد تغییرات در حقوق بازنشستگان و ارسال به‌همراه سایر مدارک به سازمان بازنشستگی

 • 3- صدور تاییدیه اصلاح حقوق بازنشستگی و ابلاغ به شخص بازنشسته

10-  انجام مکاتبات مالی بازنشستگان

 • 1- ارسال اجازه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

 • 2- ارسال اجازه پرداخت بازخرید مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده شخص بازنشسته

 • 3- ارسال اجازه پرداخت علی‌الحساب حقوق بازنشستگان تا تایید حکم نهایی توسط سازمان بازنشستگی

 • 4- ارسال احکام برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و از کار‌افتادگی و احکام اصلاحی بعدی به مدیریت مالی جهت اعمال

11-  بررسی سوابق خدمتی کارکنان از نظر بازنشستگی​​​​​​​