مأموریت و اهداف

با توجه به بنده 10 سند راهبردی دانشگاه در خصوص توسعه و توانمندسازی منابع انسانی مبنی بر اینکه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل ارائه خدمات مطلوب است و همچنین منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی است، بنابراین کارآمدتر کردن ارائه خدمات پشتیبانی می‌تواند در گرو تقویت تخصص و مهارت‌های نیروی انسانی باشد. برنامه‌های منسجم جذب، ارتقا (با رویکرد شایسته‌ سالاری) و همچنین توسعه منابع انسانی می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد.
توانمندسازی در حقیقت فرایندی مستمر و دائمی است و باید به‌صورت پویا در هر دو جنبه توانمندی‌های فنی و اجرایی صورت گیرد تا سبب بهبود و ارتقای سطح دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و انگیزه کارکنان شود. مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه به تهیه و تدوین اهداف عملیاتی مبادرت ورزید و در برنامه 4 ساله توسعه‌ای (1402 - 1398) اهداف ذیل در اولویت قرار گرفته‌اند که شامل:
 • ساماندهی مربوط به قراردادهای اداری/ رفاهی در مدیریت امور اداری و منابع انسانی
 • مکانیزا‌سیون فرایندهای امور اداری و منابع انسانی
 • تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات و مربوط به ذینفعان امور اداری و منابع انسانی در راستای نظارت بر بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های همکاران
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و بهبود مستمر کیفیت آموزش‌های سازمانی در دانشگاه با تکیه بر ابزارهای به‌روز و منطبق بر استانداردهای مرتبط برای کارکنان در راستای توسعه و توانمندسازی کارکنان
 • جامع‌نگری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های امور اداری و منابع انسانی در دانشگاه
 • حاکم کردن رویکرد چابک و چالاک‌سازی در ارائه‌ی خدمات
 • ایجاد و حفظ بهینه شرایط مربوط به تکریم ارباب رجوع در ارائه‌ خدمات
 • بهسازی محیط (شامل مجموعه فعالیت‌های پیوسته) برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اداری
با توجه به اهداف و مأموریت مدیریت منابع انسانی، وظایف اصلی این مدیریت را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
 • برنامه‌ریزی و تخصیص
 • انتخاب و جذب مناسب
 • نگهداشت و مراقبت
 • آموزش و پرورش مناسب
 • ارزیابی و بازخورد مناسب

اهم اهداف و مأموریت‌ها:

 • بازنگری در سازوکارهای جذب و توزیع متناسب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف
 • بازنگری و طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • طراحی و استقرار کارراهه (مسیر ارتقا شغلی) کارکنان
 • افزایش امکانات رفاهی کارکنان
پیوندها:
درباره مدیریت
معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع