همکاران

امور کارکنان و آموزش:

نازنین حقیقی
رئیس اداره امور کارکنان و آموزش​​​​​
29902458
 n.haghighi[at]
mail.sbu.ac.ir
احسان آذرنیا
کارشناس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری
29902126
e.azarniya[at]
mail.sbu.ac.ir
کارشناس
کارشناس امور اداری
(هیات اجرایی و مرخصی)
29905867
پیوندها:
معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع، دارای پنج مدیریت و واحد زیرمجموعه است، که یکی از آنها مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی است. 
همکاران معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
کارشناس
کارشناس امور اداری
(صدور احکام)
29902190
​​​شایسته عرشیان
کارشناس امور اداری
(استخدام و به‌کارگیری، تبدیل وضعیت استخدامی، اعمال مدرک تحصیلی)
29902189
کارشناس
کارشناس امور ادار​​​​​​ی
(شناسه استخدامی و ارتقا)
29902124
کارشناس
کارشناس امور اداری
(حضور و غیاب)
29902544

امور هیات‌علمی:

فهیمه سمائی
رئیس اداره امور هیات علمی
29902181
f.samaee[at]mail.sbu.ac.ir
ابراهیم قاسم‌زاده
کارشناس امور اداری
(سامانه کارمند ایران، سامانه هس)
22431849
29902052
e.ghasemzade[at]
mail.sbu.ac.ir
انیسه سهیل‌نژاد
کارشناس امور اداری
(مدیریت‌ها و حضور و غیاب)
29902181
a.soheilnezhad[at]
mail.sbu.ac.ir
سارا اعظمی
کارشناس امور اداری
(مرخصی، بورس و اشتغال به کار)
29902181
s.azami[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا زیبائی کلو
کارشناس امور اداری
29902181
z.zibaei[at]
mail.sbu.ac.ir

تعاون و رفاه:

محمدرضا شعبانی ازدینی
رئیس اداره تعاون و رفاه
29902182
22431623
m-shabani[at]
mail.sbu.ac.ir
مهدی فتائی
کارشناس امور رفاهی
 
29902182
22431623
m.fataee[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا حسینی
کارشناس امور رفاهی
 
29902182
22431623
 zahr.hoseini[at]
mail.sbu.ac.ir

امور بازنشستگان:

فاطمه کلانتری
رئیس و کارشناس اداره بازنشستگان
29902185
f-kalantari[at]
mail.sbu.ac.ir
مرضیه الوندی
کارشناس اداره بازنشستگان
29902185
mar.alvandi[at]mail.sbu.ac.ir