فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کارکنان

آیین‌نامه‌ها:

آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی مورخ 1397/4/27
ماده 51 و تبصره 1 ماده 52 فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی عملکرد و توانمند‌سازی کارکنان 
اصلاح تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه (فوق‌العاده مدیریت)
اصلاح تبصره 2 ماده 52 در خصوص اعمال مدرک تحصیلی بالاتر
اصلاح مواد 35 و 36 آیین‌نامه - عائله‌مندی و اولاد
اصلاحیه موادی از آیین‌نامه 
حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر
اصلاحیه ماده 7 پیوست شماره دو - دستور‌العمل نحوه انتصاب اعضا
اصلاحیه ماده 65 - فصل هشتم 
اصلاحیه ماده 22/بند 22 - 4 فصل پنجم

فرم‌ها:

فرم ارتقا رتبه​​​​​ اعضای غیر‌ هیات‌علمی
فرم انتقال و مأموریت شهید بهشتی
فرم ارزیابی اعضای غیر هیات‌علمی سال 1400 - ارزیابی کارشناس مسئول، کارشناس و عناوین هم تراز
فرم ارزیابی اعضای غیر هیات‌علمی سال 1400 - ارزیابی مدیران
اصلاحیه ماده 7 پیوست شماره دو - دستور‌العمل نحوه انتصاب اعضا
اصلاحیه ماده 65 - فصل هشتم 
اصلاحیه ماده 22/بند 22 - 4 فصل پنجم
پیوندها:
اداره امور کارکنان و آموزش