قوانین و آیین‌نامه‌های بازنشستگان

قانون بازنشستگی اعضای هیات‌علمی دانشگاه:

ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیات‌علمی به شرح ذیل می‌باشد:
دانشگاه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه‌ علمی آنان به‌ شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع بازنشسته نماید:
96-1- مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال.
96-2- مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال.
96-3- استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال.
96-4- دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سن 67 سال.
96-5- استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سن 70 سال.
تبصره 1- سابقه خدمت مندرج در ردیف 3 این ماده (استادیار) تا سقف سه سال و با رعایت سقف سنی 65 سال برای عضو هیات‌علمی نمونه کشوری، یا دارای نشان دانش و پژوهش مصوب هیات دولت با درخواست کتبی عضو ذینفع و موافقت رئیس دانشگاه پس از بررسی و ارائه گزارش توجیهی ناظر بر نیاز به عضو ذینفع توسط کمیته ترفیعات دانشگاه (متشکل از معاونان آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مدیر امور هیات‌علمی دانشگاه) و تصویب هیات‌امنا به‌صورت سالیانه قابل افزایش است.
تبصره 2- در شرایط خاص، سن بازنشستگی اعضای هیات‌علمی مندرج در ردیف‌های 4 و 5 این ماده (دانشیار و استاد) که ادامه خدمت آنان بنا بر مصالح دانشگاه مورد نیاز می‌باشد، به تشخیص و موافقت رئیس دانشگاه و تصویب هیات‌امنا حداکثر تا سقف یک سال افزایش می‌یابد.
تبصره 3- سن بازنشستگی اعضای هیات‌علمی مندرج در ردیف‌های 4 و 5 این ماده (دانشیار و استادیار) تا سه سال برای عضو با حداقل یکی از شرایط زیر در صورت درخواست کتبی عضو ذینفع و موافقت رئیس دانشگاه پس از بررسی و ارائه گزارش توجیهی توسط کمیته ترفیعات دانشگاه و تصویب هیات‌امنا به صورت سالیانه قابل افزایش است.
  •     استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری یا دارای نشان دانش و پژوهش مصوب هیات دولت.
  •     کسب درجه استاد ممتاز دانشگاه (موضوع ماده 118 و پیوست شماره 5 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی).
  •     مجری طرح‌های برون‌سازمانی ملی در حال انجام ناظر بر حل مسائل و نیازهای اساسی کشور در زمان درخواست که دارای ردیف به نام در بودجه عمومی کشور باشد.
تبصره 4- دانشگاه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیات‌علمی با مرتبه استادی واجد شرایط بازنشستگی، در‌ صورت درخواست عضو ذینفع به همراه ارائه برنامه برای فعالیت در دوره تعویق بازنشستگی و به شرط دارا بودن شرایط برجستگی براساس دستورالعمل تعویق بازنشستگی که به تصویب هیات‌ رئیسه دانشگاه می‌رسد، با تایید دانشکده/پژوهشکده محل خدمت، موعد بازنشستگی وی را سالیانه و حداکثر تا سه سال پس از بررسی و ارائه گزارش توجیهی ناظر بر برجستگی و شاخص بودن عضو ذینفع توسط کمیته ترفیعات دانشگاه، موافقت رئیس دانشگاه و تصویب هیات‌امنای دانشگاه به تعویق اندازد.

تبصره 5- در موارد خاص علاوه‌بر مدت تعویق بازنشستگی مندرج در تبصره 4 فوق‌الاشعار، دانشگاه می‌تواند موعد بازنشستگی عضو شاخص و برجسته در مرتبه استادی را با بررسی و ارائه گزارش توجیهی در کمیته ترفیعات دانشگاه (براساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب هیات‌ رئیسه دانشگاه) بنا به درخواست رئیس دانشگاه منضم به ارائه تقاضای کتبی عضو ذینفع و دانشکده/پژوهشکده، تا سقف 2 سال دیگر به‌صورت سالیانه با موافقت هیات‌امنای دانشگاه به تعویق اندازد.

تبصره 6- اعضای هیات‌علمی موضوع ردیف‌های 4 و 5 این ماده، با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت در صورتی که طی دو سال متوالی، پایه استحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات لازم براساس دستورالعمل ترفیع دانشگاه دریافت ننمایند، همراه با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، تایید هیات ممیزه دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و پس از تایید وزیر بدون نیاز به اخذ تقاضا، بازنشستگی آنان امکان‌پذیر است.

تبصره 7- تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیم‌سال تحصیلی موکول خواهد شد.

ماده 97- اعضای هیات‌علمی موضوع بندهای 4 و 5 ماده 96 که با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت، از نظر سنی همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای بازنشستگی، بازنشسته می‌شوند.

ماده 98- ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشند. در صورت پیش‌بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران، همچون سایر اعضای هیات‌علمی تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی خواهند بود.
پیوندها:
اداره امور بازنشستگان

قانون بازنشستگی کارمندان دانشگاه:

 دانشگاه مکلف است کارمند واجد یکی از شرایط ذیل را راساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید:

1-    اعضای شاغل در مشاغل غیر‌ تخصصی (با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر):
الف - داشتن 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن
ب - داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 65 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا
2-    اعضای شاغل در مشاغل تخصصی (با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد یا سطح 3 حوزه):
الف - داشتن 35 سال سابقه خدمت و 65 سال سن
ب - داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 70 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا
تبصره: چنانچه که عضو موضوع بند 2 این ماده با داشتن 70 سال سن سابقه خدمت کمتر از 25 سال داشته باشد، در صورتی‌ که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشد، می‌تواند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهد، در غیر اینصورت با همان تعداد سال سابقه بازنشسته می‌شود.

دانشگاه می‌تواند عضو خود را با داشتن یکی از شرایط ذیل بازنشسته نماید:

1-    اعضای شاغل در مشاغل غیر‌ تخصصی (با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر):
الف - داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن کمتر از 60 سال
ب - داشتن 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و یا بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)
2-    اعضای شاغل در مشاغل تخصصی (با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد یا سطح 3 حوزه):
الف - داشتن 35 سال سابقه خدمت و سن کمتر از 65 سال
ب - داشتن 65 سال سن با 25 سال سابقه خدمت و یا بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)

تبصره 1: سابقه مندرج در جز الف بندهای 1 و 2 و شرط سنی مندرج در جز ب بندهای 1 و 2 این ماده برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر می‌باشد.

تبصره 2: دانشگاه می‌تواند بانوان عضو را با داشتن 30 سال سابقه خدمت مندرج در این ماده و بدون رعایت شرط سنی آن بازنشسته نماید.

تبصره 3: در موارد خاص، برای مشاغل تخصصی با داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن کمتر از 65 سال با درخواست عضو و موافقت رئیس موسسه، عضو می‌تواند بازنشسته شود.

دانشگاه می‌تواند در موارد خاص، بانوان دارای 25 سال سابقه خدمت را صرفا با درخواست عضو و تایید هیات‌ رئیسه پیش از موعد بازنشسته نماید. در اینصورت عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته خواهد شد.

مرخصی استحقاقی، استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی به‌عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می‌گردد.

مشمولان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی:

در اجرای قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی مصوب 6/3/85 هیات وزیران کلیه سازمان‌ها می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و شرایط ذیل و با تصویب سازمان بازنشستگی کشوری بازنشسته نماید.
کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این قانون در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود، در غیر اینصورت دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل 50 سال و زنان حداقل 45 سال) الزامی می‌باشد. مسئولیت بررسی شرایط و تعیین مدت سنوات ارفاقی متقاضیان بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می‌باشد.
متقاضیان می‌بایست درخواست بازنشستگی خود را به استناد قانون مذکور به‌همراه اصل گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان و اصل گواهی شورای پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور برای معلولین مبنی بر تعیین درصد جانبازی و یا درصد معلولیت (مربوط به سالی که پیشنهاد ارسال می‌گردد) به مدیریت منابع انسانی ارسال ‌نمایند.