واحد نقلیه

واحد نقلیه امور ترابری واحدهای مختلف دانشگاه را هم در سطح شهر و امور اداری و هم خارج شهر شامل مأموریت‌های اداری و سفرهای علمی و فرهنگی دانشجویان بر عهده دارد.
  • 1- بازسازی و استفاده بهینه از خودروهای موجود دانشگاه
  • 2- تامین خودرو سبک و سنگین مورد نیاز امور دانشگاه هم از خودروهای موجود دانشگاه و همچنین کرایه از بخش خصوصی با همکاری اداره تدارکات
  • 3- همکاری در کسب مجوز کمسیون ماده 2 برای خودروهای اهدایی و برنامه‌ریزی برای از رده خارج نمودن خودروهای از رده خارج
  • 4- انجام بیمه خودروها با همکاری اداره تدارکات و کارپردازی
پیوندها:
اداره انبارها
اداره تدارکات و کارپردازی
اداره امور پشتیبانی