اداره تدارکات و کارپردازی

معرفی و اهداف:

 • 1- پیش‌بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی برآورد هزینه‌های آنها طبق مقررات مربوط
 • 2- تهیه مایحتاج واحدهای تابعه دانشگاه با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی
 • 3- انجام کلیه امور بیمه مربوط به دانشگاه
 • 4- کنترل موجودی انبار مرکزی دانشگاه و بررسی کمبود آن با همکاری واحد مربوطه
 • 5- تنظیم پیش‌نویس و شرایط برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دانشگاه
 • 6- مطالعه و ارائه پيشنهاد جهت فروش يا تعويض کالا، وسايل اسقاط و غير اسقاط و نامناسب به مقام مافوق
 • 7- بررسی درخواست‌ها و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه و تاييد اسناد کالاهای خريداری شده
 • 8- تهيه صدور درخواست کالا و موارد مصرفی و پيگيری تا مرحله خريد و تحويل به واحدها يا نگهداری در انبار
 • 9- تهيه ليستی از فروشندگان لوازم و نمايندگی‌ها، شناخت بازار و اطلاع از نوسانات قيمت‌های بازار
 • 10- تهيه گزارش‌های لازم جهت ارائه به مقام مافوق
 • 11- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

شرح وظایف رئیس اداره تدارکات و کارپردازی:

 • 1- دریافت درخواست‌های خرید و بررسی نیاز یا عدم نیاز واحدها و پیگیری آنها از کارپردازان
 • 2- استعلام بها کالا و تجزیه و تحلیل اقتصادی به‌منظور صرفه‌جویی در خرید کالا و خدمات با کیفیت
 • 3- بررسی دستورات خرید با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده از سوی مافوق
 • 4- رسیدگی، کنترل و نظارت بر حسن انجام کار و خرید کارپردازان و تایید اسناد کارپردازی
 • 5- تهیه و تدوین پیش‌نویس قراردادهای خرید کالا و خدمات با توجه به آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 • 6- پیگیری امور مرتبط با خرید و تحویل کالا به انبار و تهیه گزارشات لازم
 • 7- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

شرح وظایف کارپرداز:

 • 1- دریافت درخواست‌های خرید از سوی مقام مافوق و استعلام بها کالا و خدمات
 • 2- خرید کالا و خدمات با کیفیت براساس دستور مسئول مافوق
 • 3- دریافت قبض انبار و ارسال فاکتورها به انبار براساس درخواست واحدها
 • 4- صدور سند و ارسال برای امضا مدیریت
 • 5- ارسال اسناد به مدیریت مالی برای صدور چک
 • 6- پاسخگویی به ارباب رجوع
 • 7- اانجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
پیوندها:
اداره انبارها
واحد نقلیه
اداره امور پشتیبانی