ارتباط با مدیریت

29902180
22431848
hrm[at]sbu.ac.ir

نظرسنجی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

تهران، اوین، ميدان شهيد شهرياری ​​​​​​​دانشگاه شهید بهشتی ساختمان چند منظوره مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی